Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Provozovatel internetového obchodu – Jaroslav Fialík IČ: 70422362, DIČ: CZ7101194309 - dále jen prodávající

Internetový obchod www.aaazelezarstvi.cz - dále jen internetový obchod

Provozovna – Na Zelničkách 1251, 68604 Kunovice
tel.: +420 723 974 835


2. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje na všechny dodané výrobky záruční lhůtu 24 měsíců, platnou ode dne převzetí zboží kupujícím (jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený prodávajícím Jaroslav Fialík, IČ 70422362)

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonné záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Na náhradní díly je záruční doba pouze 6 měsíců.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
• Reklamaci nelze uplatnit vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
• Reklamaci nelze uplatnit při nevhodném používání zboží.
• Reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
• Reklamaci nelze uplatnit při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
• Reklamaci nelze uplatnit pokud je zboží poškozeno živly.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

3. Vyřízení reklamace

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se kupující se svou oprávněnou reklamací obrátit na naši provozovnu v Kunovicích, Na Zelničkách 1251, obchod@aaazelezarstvi.cz, telefon +420 723 974 835.

Případně rovnou zaslat zboží na adresu provozovny s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná závada a připsán kontakt na kupujícího. Následně bude kupující informován o průběhu reklamačního řízení.

Místem uplatnění reklamace je pouze provozovna prodávajícího na adrese Kunovice, Na Zelničkách 1251.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list není automaticky součástí dodávky). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad (fakturu) o zakoupení věci obsahující údaje, které by měly obsahovat údaje jako záruční list. Faktura, popř. i záruční list je součástí dodávky zboží.

Naši pracovníci po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Formulář pro odstoupení od smlouvy DOC

Formulář pro odstoupení od smlouvy PDF